Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet Lapin AMKissa

Lapin AMK on sitoutunut noudattamaan avoimen TKI- toiminnan periaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista.

Avoimuuden toteuttamista ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Pääsääntöisesti kaikki tutkimusaineistot, tulokset ja tuotokset ovat yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tulokset ja tuotokset perustuvat.
  • Avoimuudessa noudatetaan lainsäädäntöä, hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa), TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia sekä Lapin AMKin ohjeita ja määräyksiä vaarantamatta organisaation etua. Julkisella rahoituksella tehtyyn ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto ja julkaisut ovat lähtökohtaisesti aina avoimia.
  • Lapin AMK tarjoaa aineistonhallinnan infrastruktuurin, jonne on mahdollista tallentaa ja kuvailla tutkimusaineistot yhteisten prosessien ja mallien mukaisesti. Tunnisteellisten aineistojen sekä luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sisältävien aineistojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava.
  • TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista tulee päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sopimustutkimuksessa syntyneet tulokset kuuluvat Lapin AMKille siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö, rahoitusehdot tai hanketta koskevat sopimukset sitä edellyttävät (Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 369/2006).
  • Avoimuutta tuetaan aineiston hallintaa, käyttöä, saavutettavuutta ja hyödyntämistä tukevilla työkaluilla ja palveluilla sekä viestinnällä ja kouluttamisella. Mahdolliset tulosten ja aineistojen avaamisesta johtuvat kustannukset huomioidaan  jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

 

TKI-toiminnan avoimuuden edistäminen hanketoiminnan eri vaiheissa:  
 

1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, Lapin AMKin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.

2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja analysointi sekä tietoturva ja tietosuoja.

3. Tulosten hallinta: aineistonhallinta hankkeen päätyttyä kuten säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.

4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: datan avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.

5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen


Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli @SeAMK 8.3.2017

 

  

Avoimen TKI-toiminnan kehittäminen Lapin AMKissa

TKI-toiminnan avoimuutta on kehitetty  Lapin AMKissa systemaattisesti vuodesta 2015 lähtien. Työ alkoi ”Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa ja jatkuu edelleen  OKM:n kärkihankkeessa "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi".

  • Lapin AMKin tuottamat julkaisut julkaistaan avoimesti ja rinnakkaistallennetaan Theseukseen. Muiden kustantajien julkaisemat julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen kustantajien sallimien lupien puitteissa.
  • Vuonna 2018 Lapin AMKin julkaisuista yli 90 % oli avoimesti saatavilla.
  • Lähes kaikki Lapin AMKissa tuotettu data, tutkimusmenetelmät, prosessit ja julkaisut ovat avoimia.
  • Reportonic-projektinhallintaohjelmistossa on metatietokanta hankkeissa tuotetuista aineistoista. Metatiedot ovat nähtävillä Lapin AMKin verkkosivuilla.