Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Lapin AMK on sitoutunut noudattamaan seuraavia kansallisia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Ohjeessa määritellään, mitä hyvä tieteellinen käytäntö on ja miten sen loukkausepäilyt käsitellään. Lisäksi se velvoittaa ammattikorkeakoulut tarjoamaan tutkimuseettistä koulutusta niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle.
 

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun tutkittavina on ihmisiä ja kun tutkittavat voivat joutua välittömän tai välillisen vahingon kohteeksi. Myös tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho voi edellyttää ennakkoarviointia.
 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

Eettinen ennakkoarviointi

Jos tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, eettisen toimikunnan lausunto pyydetään ennen tutkimusluvan hakemista ja lupa-anomukseen liitetään eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

 • Eettinen hyväksyttävyys on arvioitava aina ennakkoon seuraavanlaisissa tutkimusasetelmissa:

  • Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen.

  • Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen).

  • Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen, eikä tutkimusta toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa.

  • Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset).

  • Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (esim. trauma, masennus, unettomuus).

  • Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset).

  • Lisätietoa:

Lapin AMK noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeistuksia humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatetteista. Lisää aiheesta Lapin AMKin tukimus, kehitys ja innovaatiot -sivuilla.

Lapin AMKin tutkimusetiikan tukihenkilönä toimii Leena  Viinamäki.                                           Kuvahaun tulos haulle ethics

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Vastuullinen tiede ja avoimuus

Vastuullinen tiede: tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa
Opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä.