Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Tutkimuslupa

Ennen aineistonkeruuta on tärkeää selvittää, mitä lupia ja suostumuksia aineistonkeruuta varten tarvitaan.

 • Organisaatiolta tulee pyytää lupa tutkimuksen toteuttamiseen, mikäli tutkimuksen kohteena on ko. organisaatiossa tapahtuva toiminta.
 • Tutkimuslupaa pyydetään organisaatiolta sen määrittelemien käytäntöjen mukaisesti. Useat organisaatiot kertovat lupakäytänteistään verkkosivuillaan.
 • Koulussa tai päiväkodissa toteutettava tutkimus voidaan tehdä ilman vanhempien tai muun huoltajan erillistä suostumusta, jos tutkimusaineistoon ei tallenneta tutkittavien yksilöityjä tunnistetietoja esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja osoitetiedot. Huoltajien informoiminen tutkimuksesta on kuitenkin suotavaa. (Lähde: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/media/Kuula-Luumi.pdf
 • Tutkimuksen tekijän tulee hakea tutkimuslupa myös silloin, kun tutkimus kohdistuu Lapin ammattikorkeakoulun henkilökuntaan tai opiskelijoihin. Lupaa ei tarvita sisäisessä laadunkehittämistyössä käytettävissä kyselyissä tai vastaavan tyyppisissä tutkimuksissa.

Tutkittavien informointi

Informoinnin perusteella tutkittavien tulee ymmärtää, kuinka heitä koskevia henkilötietoja kerätään, käytetään, luovutetaan, säilytetään ja muulla tavoin käsitellään.

 • Henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla käsittelyperuste. Tutkimuksen käsitteleperusteita ovat esimerkiksi suostumus ja  rekisterinpitäjän lakisääteisen tehtävän suorittaminen. Suostumuksen tulee olla tietosuoja-asetuksen mukainen. Katso Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistus.
   
 • Tutkittavien informointi on tärkeä osa tutkimusaineiston elinkaarta. Huolellinen informointi ja riittävät suostumukset muodostavat perustan eettiselle ja lainmukaiselle tutkimukselle sekä pitkäaikaisille tutkimushankkeille.
 • Informoinnilta edellytetty yksityiskohtaisuus ja laajuus määräytyvät tutkimuksen erityispiirteiden mukaan. Niiden merkitys tulisi arvioida jo osana tutkimuksen etukäteissuunnittelua. Keskeistä on se, onko kyse tunnisteellisesta aineistosta eli aineistosta, josta voidaan tunnistaa esimerkiksi yksittäinen henkilö.
   
 • Tutkittavia tulee aina informoida kirjallisesti käsiteltäessä arkaluonteisia tietoja. Kun tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia tietoja, informointi voidaan antaa myös suullisesti. Tuolloin tutkijan on kuitenkin dokumentoitava, miten hän on tutkittavia suullisesti informoinut.
 • Tutkittavien informointi koostuu seuraavista osa-alueista:
  • yhteystiedot
  • tutkimuksen aihe ja tavoite
  • aineistonkeruun toteuttaminen
  • osallistumisen vapaaehtoisuus
  • tutkimusaineiston käsittelyn luottamuksellisuus
  • rekisteri- ja asiakirjatietojen yhdistäminen tutkittavan antamiin tietoihin
  • tutkittavien yksityisyys tutkimusjulkaisuissa
  • tutkimusaineiston jatkokäytöstä ja arkistoinnista informoiminen
    
 • Tietoarkisto on julkaissut helmikussa 2019 uudistetut ohjeet tutkittavien informoinnista. Ohjeissa otetaan huomioon tietosuojan muuttunut säädösympäristö, erityisesti tietosuoja-asetus. Muuttuneet säädökset asetttavat henkilötietojen käsittelylle uusia vaatimuksia. Tietoarkiston ohjeissa kerrotaan, miten ja mistä tutkittavia informoidaan, kun tutkimuksessa käsitellään heidän henkilötietojaan. Ohjeissa on yksityiskohtaisesti selitetty informoinnin laatuvaatimukset, ajankohta ja sisältö.

Tutustu Tietoarkiston ohjeisiin Informointi henkilötietojen käsittelystä.