Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta: Lapin AMK-opas

Datan avaaminen ja data-arkistot

Datan avaaminen tarkoittaa datan jakamista muille esimerkiksi mahdollista jatkokäyttöä varten.

 • Datan avaamisessa tulee huomioida, että
  • vain anonyymiä dataa voi avata,
  • avaaminen ei saa olla ristiriidassa lainsäädännön, tietosuojan, tutkimusetiikan tai sopimusten kanssa,
  • datan säilytystavoista ja mahdollisesta avaamisesta on informoitava tutkittavia,
  • datan voi avata myös osittain,
  • datan voi avata tietyn ajan jälkeen (embargollisena),
  • datan tulisi siis olla ”As open as possible, as closed as necessary” (Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate).
 • Rahoittaja voi vaatia rahoitusehdoissaan tutkimusdatan avaamista tai saattamista yleisesti hyödynnettäviksi. Mikäli datan avaaminen ei ole mahdolilista, rahoittajalle tulee esittää pätevät perustelut.
 • Dataa avattaessa on myös huomioitava, että ammattikorkeakoululle kriittistä tai arvokasta dataa ei avata, ei ainakaan arvioimatta mahdollisen avoimuuden tuottamaa lisäarvoa.
 • Datan avaaminen jatkokäyttöön
  • tuo tekijälle näkyvyyttä ja on osa meritoitumista,
  • lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta,
  • voi auttaa rahoituksen saamisessa,
  • nopeuttaa tutkimusta ja vähentää päällekkäistä työtä,
  • mahdollistaa uusia käyttötapoja,
  • lisää kaupallisia innovaatioita,
  • edistää demokratiaa.
 • On huomioitava, että osa tutkimuslehdistä on ryhtynyt vaatimaan tutkimusartikkelin pohjana olevan datan tallentamista artikkelin yhteyteen.
 • Tutkimusaineistojen jatkokäytön edistämiseksi datan tulisi olla FAIR-periaatteiden mukaista. FAIR-periaatteitta noudattava data on  löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleenkäytettävissä (Re-usable).

 

Kuva: Jessica Parland-von Essen & CSC, CC0

Data-arkistoja

 • Tietoarkiston Aila on osa kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelukokonaisuutta.
 • Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistot voivat olla sekä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia, esim. kyselyaineistoja, litteraatioita tai kuvia.
 • Ole yhteydessä Tietoarkistoon hyvissä ajoin, jos suunnittelet datan tallentamista Ailaan.
 • Ailaan ladatut aineistot saavat pysyvän tunnisteen.
 • Tietoarkiston ohjeita palvelujen käyttäjille.
 •  AVAA-julkaisualusta tarjoaa aineistojen omistajille mahdollisuuden julkaista aineistojaan ja niiden hyödyntämistä tukevia sovelluksia AVAA-portaalissa. Tällä hetkellä aineistojen tuottajat, esimerkiksi tutkimusryhmät, voivat ehdottaa omaa aineistoaan julkaistavaksi alustalla ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu @ csc.fi. Julkaistavat aineistot ja sovellukset voivat sijaita myös tutkimusorganisaation omalla palvelimella.
 • Ohjeet aineiston avaajalle.
 • Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallettamiseen, datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken, datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.
 • Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan julkaista muilla Fairdata-kokonaisuuteen kuuluvilla pian julkaistavilla palveluilla.
 • Ennen julkaisemista jäädytetylle datalle lisätään kuvailutietoja myöhemmin julkaistavassa Qvain-palvelussa.
 • Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä uudistetusta Etsin-hakupalvelusta.
 • Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla, tai aineistosta voidaan julkaista vain metadata.
 • Kielipankki on  kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus.
 • Palveluista vastaa kansallinen FIN-CLARIN-konsortio, jonka muodostavat suomalaiset yliopistot ja tutkimusorganisaatiot.
 • Kielipankkiin ladatut aineistot saavat pysyvän tunnisteen.

EUDAT on EU:n Horizon 2020 -hankkeen palvelu tutkimusdatan säilytykseen ja avaamiseen.

 • Zenodo on CERN:in ylläpitämä avointen julkaisujen ja datan tallennus- ja jakopalvelu.
 • Zenodoon voi tallentaa aineistoja kaikilta tieteenaloilta. Palvelussa voi datasettien lisäksi tallentaa mm.  postereita, esityksiä, konferenssijulkaisuja, kuvia ja artikkeleita.
 • Zenodoon ladatut julkaisut saavat pysyvän tunnisteen.
 • Guide for data documentation